இனப்படுகொலைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொறுப்புக் கூறலும் :ஒரு நுணுக்கப் பகுப்பாய்வு

Thanabalasingam KrishnamohanDr. Thanabalasingam Krishnamohan B.A.Hons.,M.Phil.,Ph.D. Senior Lecturer in Political Science Gr-1 Eastern University, Sri LankaMore Posts – Website Follow Me:

இலங்கையின் இனப்பிரச்சினையிலும் தீர்விலும் இந்தியாவின் வகிபாகம்: 1977 ஆம் ஆண்டின் பின்னரான இந்தியாவின் நிலைப்பாடு

Thanabalasingam KrishnamohanDr. Thanabalasingam Krishnamohan B.A.Hons.,M.Phil.,Ph.D. Senior Lecturer in Political Science Gr-1 Eastern University, Sri LankaMore Posts – Website Follow Me:

முரண்பாட்டு முகாமைத்துவமும் முரண்பாட்டினைத் தீர்த்தலும் : மூன்றாம் தரப்பு மத்தியஸ்தம் ஒன்றின் நோக்கமும் பண்புகளும்

Thanabalasingam KrishnamohanDr. Thanabalasingam Krishnamohan B.A.Hons.,M.Phil.,Ph.D. Senior Lecturer in Political Science Gr-1 Eastern University, Sri LankaMore Posts – Website Follow Me: