இலங்கையின் வன்னிப் பிரதேச சட்டசபைப் பிரதிநிதித்துவம் சில வரலாற்றுப் பதிவுகள்: 1931-1977

Thanabalasingam KrishnamohanDr. Thanabalasingam Krishnamohan B.A.Hons.,M.Phil.,Ph.D. Senior Lecturer in Political Science Gr-1 Eastern University, Sri LankaMore Posts – Website Follow Me:

இலங்கை பொதுநிர்வாக முறைமையின் படிமுறை வளர்ச்சி: உறுதித்தன்மையும் அனுபவங்களும்

Thanabalasingam KrishnamohanDr. Thanabalasingam Krishnamohan B.A.Hons.,M.Phil.,Ph.D. Senior Lecturer in Political Science Gr-1 Eastern University, Sri LankaMore Posts – Website Follow Me: