ஜனாதிபதி அரசாங்க முறை

1776 ஆம் ஆண்டு ஆடி மாதம் 4ஆம் திகதி சுதந்திரப் பிரகடனத்தை ஜக்கிய அமெரிக்கா வெளியி;டப்பட்ட போது ஜக்கிய அமெரிக்கா குடியரசில் 13 குடியேற்ற நாடுகள் இணைந்து கொண்டன. 1787 ஆம் ஆண்டு பிலடெல்பியாவில் கூட்டப்பட்ட மகா நாட்டின் போது இக் Continue Reading →