மோதல் முக்கோணி

1960 களின் பிற்பகுதியில் ஜோகான் கல்டூன் (Galtung) மோதலினை விளங்கிக் கொள்வதற்காக மோதல் முக்கோணியினை அறிமுகப்படுத்தினார். இவர் மோதலானது ஒத்திசைவு (Symmetric) ஒத்திசைவின்மை (Asymmetric) ஆகியவற்றினால் ஏற்படுகின்றது எனக் குறிப்பிடுகின்றார். A. உளப்பாங்கு:- உளப்பாங்கு என்பது உணர்ச்சிகள், நம்பிக்கைகள், விருப்பங்கள் என்பவற்றால் Continue Reading →