மோதல் முகாமைத்துவம்

மோதல் முகாமைத்துவத்தினை இரு நிலைகளில் வரையரை செய்யலாம். முதலாவது குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் மோதல் கட்டுப்படுத்தப்படல். இதன்மூலம்,மோதலினால் ஏற்படக்கூடிய அழிவுகளை கட்டுப்படுத்த அல்லது தடுக்க முடிகின்றது. இன்னோர் வகையில் கூறின், மோதல் வளர்ச்சியினைக் குறைத்து அதனை சமாளிக்கக்கூடிய நிலையில் வைத்திருக்கின்ற தந்திரோபாயத்தினை முகாமைத்துவம் Continue Reading →