மோதலைத் தீர்த்தல்

மோதல் தீர்வு என்பது அதன் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட கருத்தில் ‘மோதலிற்கு இட்டுச் செல்லும் காரணிகளின் குறைப்பு’ என்பதனைக் குறிக்கின்றது. மோதல்கள் ஆழமாக வேரூன்றிய விடயங்களால் காரணப்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வம்சங்கள் உடனடியாகப் புலப்படுவதில்லை. மோதலானது மனித சமூகங்களின் போட்டி மிக்க இலக்குகள் ஒத்துவராதவையாகும் போது கிளர்ந்தெழுகின்றது. Continue Reading →