மோதலைத் தடுத்தல்

மோதல் முகாமைத்துவம் (Conflict Management) மோதலினைத் தீர்த்து வைத்தல் (Conflict Resolution) மோதல் தகராற்று முகாமைத்துவம் (Conflict Crisis Management) போன்ற பதங்கள் சமகால உலகில் ஆழமாகக் கருத்திலெடுக்கப்படுகின்றன. 1960களிலிருந்து மேற்குத் தேச, அமெரிக்க கல்வியியலாளர்களும்,கொள்கை வகுப்பாளர்களும் இப்பதங்கள் கீயுபா ஏவுகணைத் Continue Reading →