மோதலும் அதன் செயற்பாடும்

மோதல்கள் சமூகமட்டத்தில் தோன்றுகின்றன. சமூகத்தில் காணப்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகள், பற்றாக்குறைகள், கருத்து வேறுபாடுகள் என்பன மோதல்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இம் மோதல்கள் இறுதியில் சமூக மாற்றத்திற்குக் காரணமாகின்றன. இன்னோர் வகையில் கூறின் மோதல் என்பது மனித இனங்கள் ஒன்றுக்கொன்று முரண்படுகின்ற இலக்குகளை அடைய முற்படும் Continue Reading →