மோதலிற்கான காரணங்கள்

உள்நாட்டு மோதல்களுக்கான காரணங்களை கல்வியியலாளர்கள் மதிப்பீடு செய்தமை தொடர்பாக மைக்கெல் பிறவுண் (Michael Brown) எடுத்துக் கூறுகின்றார். கல்வியலாளர்கள் உள்நாட்டு மோதல்களுக்கான நான்கு பிரதான பண்புகளை எடுத்துக் கூறுவதாக மைக்கல் பிறவுண் கூறுகின்றார். அவைகளாவன, கட்டமைப்பு விடயங்கள், அரசியல் விடயங்கள், பொருளாதார Continue Reading →