பிரித்தானிய சிவில் சேவை

பிரித்தானிய சிவில் சேவை அங்லோ-ஸக்ஸன் (Anglo-Saxon) அரசர்களின் ஆட்சிக் காலத்திலிருந்தே ஆரம்பமாகியது. ஆனால் நிர்வாக முறைமை என்ற ஒன்று ரோமானியர்களின் வீழ்ச்சியின் பின்னரே பிரித்தானியாவில் தோற்றம் பெற்றது. பிரித்தானிய சமூக அமைப்பு சிவில் சேவையில் செலுத்தி வந்த ஆதிக்கம் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். நிலப்பிரபுத்துவ Continue Reading →