பிரான்ஸின் சிவில் சேவை

கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டு காலமாகப் பிரான்ஸில் சிவில் சேவை செயற்பட்டு வருகின்றது. சிவில் சேவையாளர்களிடம் நாட்டுப்பற்றும், கடமையுணர்வும் ஆரம்பகாலம் தொட்டே வளர்க்கப்பட்டு வந்துள்ளது. பிரான்ஸிய சிவில் சேவையாளர்கள் தேசிய நலனை மதிப்பவர்களாகவும், பேணுபவர்களாகவும் வளர்க்கப்பட்டார்கள். இவ்வகஉணர்வு இவர்களை ஒரு சக்திமிக்க, நாட்டுக்;காக Continue Reading →