அமுக்கக் குழுக்கள்

பொதுவாக அரசியல் பற்றிய கற்கையானது அரசியல் செயல்முறையுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது என்ற வகையில் குழுக்கள் பற்றிய ஆய்வு மிக முக்கியமான இடத்தினை வகிக்கின்றது. சமூகத்திலுள்ள அனைத்து குழுக்களும் அரசியல் பற்றிய கற்கையின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதில்லை. எனவே இக்குழுக்கள் பற்றிய ஆய்வு Continue Reading →