அரசு: தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

மனிதன் சமூகமாக வாழ்வதற்கு வரையறுக்கப்பட்ட பிரதேசத்தினை வாழ்விடமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். நிலையில்லாததும். நாடோடியானதுமான வாழ்க்கையினை மனிதன் விரும்புவதில்லை. சக மனிதர்களுடன் நெருக்கமான உறவினை ஏற்படுத்தி வாழ்வதற்கு மனிதனின் வாழ்விடம் பொதுவான பிரதேசமாக இருப்பது அவசியமாகும். எல்லா மக்களும் சமுதாயமாகி, பரஸ்பரம் நன்மை, Continue Reading →

அரசினை இனம்காணுவதற்கான அடிப்படைகள்

தெளிவான கருதுகோளினூடாக மனித வரலாற்றில் அரசு ஒன்றின் அந்தஸ்த்து வளர்ந்து வந்தமையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு அரசு என்ற பதத்திற்கு பொருத்தமான வரைவிலக்கணத்தினை வழங்குவது கடினமானதாகும். மனிதன் சமூக வாழ்க்கையினை விரும்புகின்றவன். சமூக வாழ்க்கையில் தமக்குத் தேவையான அனைத்தையும் பெற்றுக் கொண்டு வசதியாக Continue Reading →

இறைமை

அரசியல் விஞ்ஞானத்திலும்,அரசு என்ற நிறுவனத்திலும் மிகவும் அடிப்படையான ஒரு எண்ணக்கருவாக இறைமை கருதப்படுகின்றது. ஆயினும் இதன் பண்புகளைத் தெளிவாக்குவதிலும் வரையறை செய்வதிலும் சிக்கல்களும் கருத்து முரண்பாடுகளும் காணப்படுகின்றன. இறைமை என்ற பதம் பிரான்சிய சொல்லாகிய சவறினேற் (Soverainete) என்பதிலிருந்தும், இலத்தீன் சொல்லாகிய சுப்ரிமிஸ்ரஸ் (Supremitas) என்பதிலிருந்தும் Continue Reading →