மாக்ஸ்சிசக் கோட்பாடு

கால்மாக்ஸ், பிரட்றிக் ஏங்கல்ஸ் ஆகிய இருவரும் கோட்பாடு, அரசியல் நடைமுறை ஆகிய இரண்டிற்குமிடையில் இணைப்பினை ஏற்படுத்திய முதன்நிலைக் கோட்பாட்டாளர்களாகும். இவர்கள் இருவரும் விஞ்ஞானபூர்வமானதும், புரட்சிகர மானதுமாகிய சோசலிசக்கோட்பாட்டை முன்வைத்தார்கள். கால்மாக்ஸ் 1848 ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட தனது “கம்யூனிச அறிக்கையிலும்”, “மூலதனம்” Continue Reading →