பாசிசக் கோட்பாடு

பாசிசம் என்ற சொல் பஸ்சியோ (Fascio) அல்லது பஸ்சி (Fasci) என்ற இத்தாலிய சொல்லிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாகும். இத்தாலிய சொல்லாகிய பஸ்சியோ என்பதற்கான பொருள் இறுக்கமாக பிணைக்கப்பட்ட தடிக்கட்டு (well tied bundle of rods) என்பதாகும். இக்கோட்பாடு இத்தாலிய இராணுவத்திற்குள் ஐக்கியம், Continue Reading →